Wet collectieve warmtevoorziening: uitbreiding van een bestaande warmtekavel

Datum:
10.5.2024

In de vorige blog is ingezoomd op het overgangsrecht van bestaande collectieve warmtevoorzieningen en de aanwijzing van het leveringsgebied. In dit blog gaan wij nader in op de mogelijkheid om een (onder het overgangsrecht) aangewezen gebied uit te breiden.

Uitbreiding omvang warmtekavel

Het kan voorkomen dat er sprake is van een groei van het aantal aansluitingen maar dat deze (net) buiten een vastgestelde warmtekavel zijn gelegen. Oftewel, de warmtekavel dient vergroot te worden. In het wetsvoorstel is rekening gehouden met de mogelijkheid dat ook na een aanwijzing onder het overgangsrecht een warmtekavel wordt vergroot (p. 99 toelichting). Er is dan sprake van een wijziging van de aanwijzing. Een dergelijke wijziging kan – met het oog op het uitgangspunt van gemeentelijke regie – alleen ambtshalve geschieden. Een wijziging op aanvraag is dus niet aan de orde.

Uit de toelichting op de Wet collectieve warmtevoorziening (“Wcw”) volgt dat erin beginsel geen grens wordt gesteld aan de omvang van de ambtshalve uitbreiding van de aanwijzing en de warmtekavel, zolang er maar wordt voldaan aan de criteria voor de uitbreiding genoemd in artikel 2.8 lid 1 Wcw en de warmtekavel na de wijziging voldoet aan de criteria uit artikel 2.1 lid 1 Wcw. Artikel 2.8 omvat overigens ook criteria voor de verkleining en samenvoeging van een warmtekavel (zie lid 5 en 6).

Uit artikel 2.1 lid 1 jo. 6 volgt dat het college de bevoegdheid heeft om een warmtekavel te wijzigen en dat een warmtekavel na een vergroting moet (blijven) voldoen aan de criteria uit artikel 2.1, eerste lid Wcw. In dat kader kan het college enkel een warmtekavel (vergroot) vaststellen, als de omvang zodanig is dat 1) een warmtebedrijf de collectieve warmtevoorziening hierbinnen op een doelmatige wijze kan aanleggen en exploiteren 2) de leveringszekerheid binnen de warmtekavel voldoende kan worden verzekerd.  

Voor de vergroting is daarnaast de organisatorische – en technische bekwaamheid alsook de financiële staat van het warmtebedrijf van belang. De ACM dient bij besluit namelijk vast te stellen dat het warmtebedrijf beschikt over de organisatorische en technische bekwaamheid die noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken voor een aangewezen warmtebedrijf en dat het aangewezen warmtebedrijf financieel voldoende in staat is de taken ook voor de vergrote warmtekavel uit te voeren.

Rechtsbescherming

Tegen de wijziging van een aanwijzing en de wijziging van een vaststelling van een warmtekavel kan op grond van artikel 11.5 Wcw bezwaar en beroep worden ingesteld. De strekking van artikel 11.5 Wcw is dat de rechtsbescherming voor deze twee handelingen wordt gecombineerd, in die zin dat de separate besluiten als één besluit worden aangemerkt.

Afsluiting

Deze blog is onderdeel van een serie blogs over het wetsvoorstel voor de Wet collectieve warmtevoorziening. De komende periode zullen er meer blogs over de verschillende onderwerpen volgen. U kunt de andere al gepubliceerde blogs hier lezen.

Heeft u vragen over het wetsvoorstel voor de Wet collectieve warmtevoorziening en wat de gevolgen voor uw bedrijf zijn? De specialisten van Straatman Koster advocaten staan voor u klaar.

Download publicaties

Meer nieuws