Overheid

Onze advocaten weten als geen ander welke politiek-bestuurlijke gevoeligheden er bij overheden kunnen spelen. Ze hebben veel ervaring in het behandelen van gevoelige dossiers en de bijbehorende bestuursrechtelijke en civielrechtelijke aspecten. Vanzelfsprekend beschikken ze over alle relevante expertises. Onze advocaten doceren aan gerenommeerde instellingen en publiceren ze in toonaangevende vaktijdschriften en handboeken.

Voor overheden gelden – naast de regels die voor iedereen gelden, zoals het Burgerlijk Wetboek – bijzondere regels. Denk dan bijvoorbeeld aan het aanbestedingsrecht en staatsteunrecht, maar ook aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (zoals het gelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel). Verder kent de overheid bestuursorganen, zoals het college van burgemeester en wethouders en de raad bij gemeenten en het college van gedupeerde staten en provinciale staten bij provincies, met ieder eigen taken en verantwoordelijkheden. Wij zijn zeer goed thuis in de specifiek daarvoor geldende wet- en regelgeving.  

Het gaat dan om het contracteren door (en met) de overheid in gebiedsontwikkeling, om het aanbestedings- en staatssteunrecht, het bestuurs-en omgevingsrecht en het (overheids) aansprakelijkheidsrecht. Maar ook aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (zoals het gelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel).

Niet alleen vastgoed

Behalve bij vastgoedprojecten adviseren en procederen we ook in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures voor de overheid die niet met vastgoed te maken hebben, zoals de aanbesteding van de inkoop van diensten, werken en producten, advisering rondom subsidiekwesties, kwesties over openbare orde en handhaving, en procedures over de Wet open overheid (de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur). Tot slot adviseren we over de toepassing van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Projecten

Wij adviseren en procederen onder meer over:

  • Aanbestedingsrecht;
  • Staatssteun;
  • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
  • Bestuurs- en omgevingsrecht;
  • Overheidsaansprakelijkheid;
  • Snijvlak van privaat en publiekrecht; en
  • Didam arrest.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op.

Meer weten?

No items found.