Algemene voorwaarden

Artikel 1

Straatman Koster advocaten B.V. is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel 2

Onder “Straatman Koster advocaten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Straatman Koster advocaten B.V.

Artikel 3

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die de opdrachtgever van Straatman Koster advocaten geeft aan Straatman Koster advocaten.

Artikel 4

De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking waarin diegene mocht komen te staan, die binnen of buiten de grenzen van deze algemene voorwaarden, afgaat op de advisering die voortvloeit uit of in verband met een opdracht aan Straatman Koster advocaten.

Artikel 5

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Straatman Koster advocaten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de aandeelhouders en bestuurders van Straatman Koster advocaten, alsmede degenen die voor of ten behoeve van Straatman Koster advocaten, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.

Artikel 6

Straatman Koster advocaten zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en behoudens in geval van procureurs- en deurwaardersbijstand bij de selectie van deze derden zo veel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid van Straatman Koster advocaten voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

Artikel 7

Iedere aansprakelijkheid van Straatman Koster advocaten voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Straatman Koster advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering toepasselijk eigen risico.

Artikel 8

De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 9

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Straatman Koster advocaten zijn vastgesteld. Ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten wordt als onderdeel van het tarief een door Straatman Koster advocaten vast te stellen percentage van het honorarium in rekening gebracht. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Straatman Koster advocaten heeft het recht het door haar gehanteerde tarief en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein gedurende de looptijd van de opdracht te wijzigen.

Artikel 10

De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn is dertig dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van een tijdige betaling is Straatman Koster advocaten zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Te allen tijde kan een voorschot worden gevraagd voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.

Artikel 11

Werkzaamheden die voortvloeien uit het direct of indirect in ontvangst nemen van gelden in verband met een verleende opdracht worden tot de opdracht gerekend, ook als deze werkzaamheden door een derde worden veroorzaakt.

Artikel 12

Deze algemene voorwaarden zijn, onverminderd het bepaalde in artikel 3, mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en de aandeelhouders van Straatman Koster advocaten, alsmede van de bestuurders en de (middellijke) aandeelhouders van de desbetreffende aandeelhouders en al diegenen die, al dan niet in dienstverband, voor Straatman Koster advocaten werken.

Artikel 13

Straatman Koster advocaten is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden.

Artikel 14

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Straatman Koster advocaten is onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt. Straatman Koster advocaten heeft het recht om eventueel de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever te adiëren.