PAS-programma niet in werking voor medio 2015?

10 november 2014

door: Christine Visser

 

De laatste tijd wordt hard gewerkt aan het Programma Aanpak Stikstof ("PAS-programma"). Het PAS-programma moet er voor zorgen dat stikstofbelasting op natuurgebieden vermindert en tegelijkertijd ruimte bieden voor nieuwe economische ontwikkelingen. Er wordt al lang – en met smart – gewacht op het PAS-programma; de hoop is dat hiermee de vastgelopen vergunningverlening weer wordt vlot getrokken. Twee recente documenten met betrekking tot de PAS verdienen aandacht; de (kritische) beleidsstudie van het PBL en de brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken aan de Tweede Kamer over het tijdpad.

De wettelijke basis voor het PAS-programma is gelegd met de Crisis- en herstelwet ("Chw"). Destijds werd beoogd (artikel 19kg, vierde lid, van de Natuurbeschermingswet 1998) dat het programma binnen twee jaar na inwerkingtreding van de Chw zou worden vastgesteld. Dat had dus op 31 maart 2012 het geval moeten zijn. De praktijk is echter weerbarstig gebleken; het is inmiddels november 2014 en volgens de laatste berichten zullen we nog even moeten wachten op het PAS-programma. Dit blijkt uit de brief van de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer van 27 oktober jl.

De staatssecretaris informeert de kamer met deze brief over het tijdpad en licht toe dat, als de Commissie voor Economische Zaken vasthoudt aan haar wens om verschillende ontwerpbesluiten in samenhang te behandelen, (verdere) vertraging wordt opgelopen. Daardoor zou het PAS-programma niet voor medio 2015 in werking kunnen treden. Verder wordt opgemerkt dat deze maand wordt besloten of het ontwerpprogramma in december 2014 ter inzage kan worden gelegd.

Ook het Planbureau voor de Leefomgeving ("PBL") is bezig geweest met het PAS-programma en heeft hierover eind oktober een rapport gepubliceerd. Het PBL-rapport bevat verschillende conclusies en aanbevelingen. Zo analyseert het PBL dat herstelmaatregelen, tijdelijk herstelbeheer en antiverdrogingsmaatregelen in en rond de gebieden zelf het meest effectief en doelmatig zijn. Bronmaatregelen zijn noodzakelijk en onmisbaar maar, zo concludeert het PBL, toch zal zelfs bij volledige uitvoering van het programma de stikstofbelasting maar beperkt afnemen. Volgens het PBL voldoet het PAS-programma (let op: dit is de door het PBL beoordeelde versie van juli 2014) nog niet aan de wettelijke vereisten voor monitoring. De daadwerkelijke uitvoering van maatregelen is ook nog onvoldoende geborgd volgens het PBL. Het PBL meent dat deze (en verschillende andere) zaken verdere uitwerking vergen.

Meer weten over de Programmatische Aanpak Stikstof?

Via deze blog houden wij u de komende tijd op de hoogte van ontwikkelingen rond de Programmatische Aanpak Stikstof. Mocht u vragen hebben, dan weet u ons te vinden.

 

Terug naar overzicht