Experimentenele omgevingsplannen in de wacht als gevolg van uitspraak Afdeling over Culemborgse bestemmingsplan

05 februari 2016

door: Marinda de Smidt

 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 3 februari jl. het bestemmingsplan Spoorzone' van de gemeente Culemborg vernietigd (uitspraak). Dit bestemmingsplan betreft een experimenteel omgevingsplan voor de herinrichting van het stationsgebied. Deze uitspraak is van belang, omdat het plan (onder meer) sneuvelt op een fout in het Besluit uitvoering Crisis en herstelwet. Die gesignaleerde fout brengt mee dat niet alleen Culemborg, maar ook alle andere gemeenten die een experimenteel omgevingsplan willen vaststellen daarmee even moeten wachten totdat het Besluit uitvoering Chw is gerepareerd.  

Experimenteel omgevingsplan

Op grond van artikel 2.4 Chw kan een project worden aangewezen als een experiment als dat bijdraagt aan innovatieve ontwikkelingen, duurzaamheid en aan het bestrijden van de economische crisis. Voor deze projecten mag voor een bepaalde tijd van allerlei planologische en milieuregels worden afgeweken. Zo kan bijvoorbeeld de looptijd van een bestemmingsplan worden gesteld op 20 jaar in plaats van tien jaar. In artikel 7c van het Besluit uitvoering Chw is de pilot ‘bredere reikwijdte bestemmingsplan’ opgenomen. Op grond van deze bepaling kunnen gemeenten die zich hiervoor hebben aangemeld voor een bepaald gebied experimenteren met het verbreden van het reguliere bestemmingsplan naar een omgevingsplan uit de toekomstige Omgevingswet. Deze bepaling voorziet in een behoefte: er heeft zich een flink aantal gemeenten aangemeld.

Wat er misging

In artikel 2.4 Chw staat dat in een algemene maatregel van bestuur – het Besluit uitvoering Chw – wordt bepaald van welke regels mag worden afgeweken en voor welke tijdsduur. Op dit laatste punt gaat het mis: de Afdeling constateert dat in artikel 7c van het Besluit uitvoering Chw niet is bepaald voor welke tijdsduur mag worden afgeweken van de in dat artikel genoemde planologische en milieuregels. Artikel 7c leden 2, 6 en 7 zijn daarmee onverbindend. De Culemborgse raad mocht het bestemmingsplan niet baseren op deze bepalingen.

De Afdeling beziet vervolgens of het Culemborgse bestemmingsplan ook zonder de afwijkingen van artikel 7c van het Besluit uitvoering Chw kan, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Zo is het plan niet uitvoerbaar binnen de reguliere planperiode van 10 jaar. De Afdeling vernietigt het plan dan ook op basis van strijd met artikel 3.1 Wro.

Gevolg: vaststelling plannen moeten wachten op reparatie Besluit uitvoering Chw

Het gevolg van deze uitspraak is dat artikel 7c leden 2,6 en 7 van het Besluit uitvoering Chw niet van toepassing zijn en dus door gemeenten die zich hebben aangemeld voor dit experiment niet kunnen worden gebruikt voor het vaststellen van de omgevingsplannen. Het goede nieuws is dat de oplossing in de vorm van een reparatie van deze bepalingen waarschijnlijk niet lang op zich zal laten wachten.

 

Terug naar overzicht