(Tijdelijke) transformatie van gebouwen: vereenvoudiging op komst!

27 oktober 2014

door: Joost Hoekstra

Per 1 november a.s. treedt een belangrijke wijzing van het Besluit omgevingsrecht (“Bor”) in werking. Deze wijziging voorziet – onder meer – in een kortere procedure voor tijdelijke afwijkingen van bestemmingsplannen. De achtergrond van de wijziging van het Bor is het permanent maken van de Crisis- en herstelwet. Het (tijdelijk) anders benutten ofwel het transformeren van gebouwen, zoals leegstaande kantoren, wordt hiermee gestimuleerd.

Vanaf 1 november a.s. kan een gemeente sneller – namelijk met de reguliere voorbereidingsprocedure, die in principe acht weken duurt – een omgevingsvergunning verlenen voor permanente of tijdelijke afwijkingen van het bestemmingsplan met een duur tot tien jaar. Dit levert aanzienlijke tijdwinst op. Voor tijdelijke afwijkingen van het bestemmingsplan kan de gemeente – op grond van de aanvraag – zelf de maximale duur bepalen.

Verder is het niet langer nodig aannemelijk te maken dat de activiteit, waarvoor de tijdelijke afwijking wordt gevraagd, voorziet in een tijdelijke behoefte. De omgevingsvergunning kan ook worden verleend voor een activiteit die voorziet in een permanente behoefte, die tijdelijk op een bepaalde locatie wordt toegestaan. Wel is vereist dat het feitelijk mogelijk en aannemelijk moet zijn dat de activiteit zonder onomkeerbare gevolgen kan worden beëindigd.

Een andere belangrijke wijziging betreft de verruimde mogelijkheid om aan bestaande gebouwen – al dan niet tijdelijk – een andere functie in afwijking van het bestemmingsplan te geven. Nu geldt hiervoor nog een maximumoppervlakte van 1500 m². Deze beperking komt te vervallen. Desbetreffende aanvragen van een omgevingsvergunning kunnen bovendien met de reguliere voorbereidingsprocedure (van acht weken) worden afgewikkeld. Ook geldt vanaf 1 november a.s. in die gevallen – anders dan voorheen – dat het aantal woningen niet gelijk hoeft te blijven. De tijdelijke transformatie van een leegstaand kantoor naar – bijvoorbeeld – studentenwoningen kan dus via deze weg eenvoudiger en sneller worden gerealiseerd.

U vindt deze wijzigingen terug in het Besluit van 4 september 2014 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Staatsblad 2014, 333).

Meer weten over (tijdelijke) transformatie?
Eind 2014 verschijnt bij Berghauser Pont Publishing het boek “Juridische aspecten van leegstand en transformatie” (auteurs: Joost Hoekstra en Marc Wintgens). Het boek is bedoeld als juridisch handboek voor bestrijding van leegstand en stimulering van transformatie. Zowel omgevingsrechtelijke als contractuele aspecten komen aan bod. Daarnaast wordt ingegaan op instrumenten als publiek-private samenwerking en fondsvorming. Het boek is bedoeld voor iedereen die zich professioneel met leegstand en transformatie bezighoudt. Via deze blog zult u op de hoogte worden gehouden over de publicatie van het boek.  

 

Terug naar overzicht